Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sonepur

Odia Language Literature & Culture Department Inner Banner 2

Sonepur

Sr. No. Name of the Artist Name of the Block Name of the Father Date of Birth Gender/Sex Village Name of the organisation Educational Qualification Head of the organisation Name of the Guru Act. of Artist
1 Gopa Mallik Sonepur Gajindra Mallik 7.091.976,00 M Khairtikra Maa Khetrapal Pala Party, Khairtikra 7th Maa Khetrapal Pala Party, Khairtikra Gopa Mallik Pala
2 Gopal Sethi Sonepur Lokanath 1.965,00 M Khairtikra Maa Khetrapal Pala Party, Khairtikra Maa Khetrapal Pala Party, Khairtikra Gopa Mallik Pala
3 Dinabandhu Adjuadi Sonepur Jagdish 10.041.957,00 M Pratappur Sri Sri Jagamaya Sankirtana Mandali Sri Sri Jagamaya Sankirtana Mandali Dinabandhu Adjuadi Sankirtana
4 Mukunda Deheri Sonepur Ghana 8.071.978,00 M Arjunpur 5th Mohan Putel
5 Swapneswar Mishra Sonepur Gopal 27.061.967,00 M Khari Jay Barpahad Pala & Dashkathia Dal 9th Jay Barpahad Pala & Dashkathia Dal Ranjan Kumar Rath Pala
6 Kartasingh Putel Sonepur Jadu 18.081.970,00 M Sanfabsi Maa Durga Karma dala 6th Maa Durga Karma dala Kartasingh Putel Karma
7 Mohan Kumar Putel Sonepur Belar 18.051.977,00 M Sanfabsi 9th Mohan Kumar Putel
8 Narendra Karmi Sonepur Chaitra 12.081.960,00 M Sanfabsi Maa Durga Karma dala 5th Maa Durga Karma dala Kartasingh Putel Karma
9 Kunjabana Podh Sonepur Prasadi 1.982,00 M Mallikmunda Maa Durga Karma dala 6th Maa Durga Karma dala Kartasingh Putel Karma
10 Bibhisan Sa Sonepur Sriram 18.071.968,00 M Bisalpali Maa Maheswari Karama Dal 2nd Maa Maheswari Karama Dal Harihara Chirgun Karma
11 Sudarsan Danga Sonepur Sugri 14.091.971,00 M Bisalpali Maa Karamsani Sangha, Khemundiamunda Maa Karamsani Sangha, Khemundiamunda sudarshan Danga Karma
12 Banamali Mallik Sonepur Harichandan 24.051.970,00 M Dhaurakhaman Gopalji Yuvak Sangha Gopalji Yuvak Sangha
13 Narendra Ku. Das Sonepur Abhi 5.041.950,00 M Tareikela Laxmi Narayan Pala Party, Taraikela 9th Laxmi Narayan Pala Party, Taraikela Kashinath Sahu Pala
14 Surubabu Suna Sonepur Sanuja 1.949,00 M Khairtikra Maa Khetrapal Karma Dal 5th Maa Khetrapal Karma Dal Surubabu Suna Karma
15 Gopinath Bhesra Sonepur Bijaru 13.021.974,00 M Balijuri Maa Khetrapal Karma Dal Maa Khetrapal Karma Dal Surubabu Suna Karma
16 Harekrushna Suna Sonepur Surubabu 1.980,00 M Khairtikra Maa Khetrapal Karma Dal 9th Maa Khetrapal Karma Dal Surubabu Suna Karma
17 Sidheswar Nag Sonepur Tapan 1.985,00 M Nandanmal Sri Sri Jagamaya Sankirtana Mandali 9th Sri Sri Jagamaya Sankirtana Mandali Dinabandhu Adjuadi Sankirtana
18 Abhimanyu Bagarti Sonepur Ganesh M Gadia Maa Barpahad Karamsani Dal, Gadia Maa Barpahad Karamsani Dal, Gadia Abhimanyu Bagarti Karma
19 Narasingh Mugri Sonepur Khedu 1.011.953,00 M Gadia Brajeswari Kala Parishad Brajeswari Kala Parishad Prafulla Naik Danda
20 Balamani Jagadala Sonepur Dhuba 1.944,00 M Mallikmunda Brajeswari Kala Parishad Brajeswari Kala Parishad Prafulla Naik Danda
21 Karam chand Mohanty Sonepur Natabara prasad 4.011.961,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia 3 Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
22 Mana Bagh Sonepur Mahadeva 1.964,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
23 Anta Deheri Sonepur Chiram 1.011.962,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
24 Upendra Das Sonepur Abhimanyu 1.021.954,00 M Tareikela Laxmi Narayan Pala Party, Taraikela 6th Laxmi Narayan Pala Party, Taraikela Kashinath Sahu Pala
25 Haribandhu Dharua Sonepur Jadu 8.021.962,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
26 Patari Putel Sonepur Dolamani 13.071.982,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
27 Sadhuram sandha Sonepur Sidhe 9.061.976,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
28 Baishnaba Sandha Sonepur Sidhe 1.971,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
29 Purusottam Mishra Sonepur Ajodhya 25.051.972,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana
30 Rabindra Deep Sonepur Sukru 1.973,00 M Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Pallishree Sankirtan Mandali, Gadia Karam chand Mohanty Sankirtana